Current Vicar

Fr Abraham maniyattukudi

Fr Abraham maniyattukudi

Former Vicar’s

Rev Fr. Binoy Varghese Paryath (Current Vicar)

Rev Fr. Binoy Varghese Paryath

Rev Fr C. K Issac Chennayeppillil

Rev Fr C. K Issac Corepiscopa Chennayeppillil

Rev. Fr Boby Varghese, Kaithakudiyil